ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Daybreak Legends logo

Daybreak Legends

បញ្ចូលពេជ្រdiamonds ក្នុង Daybreak Legends! ទិញពេជ្រdiamonds ដោយប្រើស៊ីមប្រព័ន្ធស្មាតSmart Axiata និង វិងWing បាន ហើយវាមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។ មិនប្រើកាតធនាគារ, ការចុះឈ្មោះ ឬក៍ ឡូកអ៊ីនloginចូលផ្សេងៗឡើយ, ហើយពេជ្រ នឹងចូលទៅក្នុងគណនេយ្យហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការទិញរួចរាល់។

ទាញយកហ្គេម Daybreak Legends អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Play Store

1

បញ្ចូលឈ្មោះ user ID

  • ?
  • ដើម្បីឃើញ ID និងស្សូន Zone ID, ចុចប៊ូតុង "Profile" ។ ហ្គេម ID នឹងបង្ហាញនៅក្រោមព័ត៌មានBasic Profile ។ សូមបញ្ចូលហ្គេម ID និងស្សូន ID នៅទីនេះ។

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+