ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Era of Celestials Logo

Era of Celestials

មានផងដែរ: Daily Level-up Bundle,Special Ring Fragment Bundle and Artifacts Chest ទិញពេជ្រនិងបង់ប្រាក់ជាមួយ SMART និង WING.
មិនចាំបាច់កាតអេធីអឹម ការចុះឈ្មោះ ឬការវាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន ហើយ គ្រាប់ពេជ្រ diamonds នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនេយ្យ game ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីទិញរួចរាល់។ វាមានភាពងាយស្រួល ដើម្បីទិញ Era of Celestials diamonds តាមអិនតឺណេត online ដោយគ្មានកាតអេធីអឹម!

ទាញយកហ្គេម Era of Celestials អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ ID

  • ?
  • ឈ្មោះGTarcade គឺជាID របស់អ្នក។ បើចុះឈ្មោះដោយភ្ជាប់ជាមួយFacebook, Google, ឬ Twitter, អ្នកអាចឃើញឈ្មោះរបស់អ្នកដោយចូលនឹងវិធីដូចគ្នាក៍បានតាមGTarcade portal, នៅក្រោមអាក់ខោនខ្ញុំ > ព័ត៌មានprofile។ Server IDនិងបង្ហាញនៅកន្លែងឡូចចូលហ្គេម។.

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+