ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Legacy of Discords logo

Legacy of Discord-FuriousWings

ការទិញកាតប្រចាំខែមានរយៈពេលតែ 1ខែតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រើសិនអ្នកទិញក្នុងខែនេះរួចហើយ សូមកុំទាន់អាលទិញកញ្ចប់ប្រចាំខែផ្សេងទៀតឲ្យសោះ។

មានផងដែរ: Daily Level-up Bundle,Special Ring Fragment Bundle and Artifacts Chest ទិញពេជ្រនិងបង់ប្រាក់ជាមួយ SMART និង WING.

មិនចាំបាច់កាតអេធីអឹម ការចុះឈ្មោះ ឬការវាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន ហើយ គ្រាប់ពេជ្រ diamonds នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនេយ្យ game ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីទិញរួចរាល់។ វាមានភាពងាយស្រួល ដើម្បីទិញ Legacy of Discord - Furious Wings diamonds តាមអិនតឺណេត online ដោយគ្មានកាតអេធីអឹម!

ទាញយកហ្គេម Legacy of Discord - Furious Wings អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ ID

  • ?
  • ឈ្មោះGTarcade គឺជាID របស់អ្នក។ បើចុះឈ្មោះដោយភ្ជាប់ជាមួយFacebook, Google, ឬ Twitter, អ្នកអាចឃើញឈ្មោះរបស់អ្នកដោយចូលនឹងវិធីដូចគ្នាក៍បានតាមGTarcade portal, នៅក្រោមអាក់ខោនខ្ញុំ > ព័ត៌មានprofile។ Server IDនិងបង្ហាញនៅកន្លែងឡូចចូលហ្គេម។

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+