ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

MU Origin logo

MU Origin 2

កម្រិតនីមួយៗរីករាយជាមួយនឹងពេជ្រpinkបន្ថែម100% សម្រាប់ការដាក់ពេជ្រ លើកដំបូង និង 15% បន្ថែមសម្រាប់ ការដាក់ពេជ្រpinkនៅពេលបន្ទាប់។

ដាក់លុយក្នុង MU Origin 2! ទិញពេជ្រដោយប្រើស្មាតSmart និង វិងWing។ មិនប្រើកាតធនាគារ ឬការចុះឈ្មោះអ្វីផ្សេងៗឡើយ។​ ហើយពេជ្រនឹងដាក់ទៅអាក់ខោនហ្គេមអ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីទិញរួច។ ជាវិធីដ៍ងាយបំផុត ដើម្បីទិញពេជ្រតាមអ៊ីនតឺនេតដោយមិនប្រើកាតធនាគារ!

ទាញយក MU Origin 2 ឥឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលUID និង សឺវ៉ឺ ID

  • ?
  • UID និង Server ID របស់អ្នកមាននៅក្នុង Setting។ បញ្ចូលUIDនិង លេខServer IDពេញ។ ឧទាហរណ៍: Server ID: S2 ។ សូមបញ្ចូលតែលេខ 2 នៅកន្លែង Server។

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+